תוצאות

מספר תשובות נכונות

מספר תשובות לא נכונות

מספר שאלות שלא נענו

ציון סופי

בחן את האנגלית שלך - מונחי דקדוק

איזה משפט כתוב בהווה פשוט ?
איזה משפט כתוב הווה מושלם פשוט?
איזה משפט כתוב הווה מושלם מתמשך?
איזה משפט כתוב בהווה מתמשך?
איזה משפט כתוב בעבר פשוט?
איזה משפט כתוב בעבר מתמשך ?
באיזה משפט יש פועל לא רגיל?
באיזה משפט אין פועל BE?
בדיקה